70/5A PHAN VĂN HỚN, ẤP 4, XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG, H. HÓC MÔN